کمیته های علمی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/1 | 
 دبیران علمی
دکتر سعید مینایی طراحی ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس استاد
دکتر محمدهادی خوش تقاضا فناوری پس از برداشت دانشگاه تربیت مدرس استاد
دکتر برات قبادیان انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تربیت مدرس استاد
دکتر شاهین رفیعی مکانیزاسیون دانشگاه تهران استاد
 دکتر احمد بناکار  جشنواره دانش آموزی  دانشگاه تربیت مدرس  دانشیار
  
 اعضای کمیته علمی بخش طراحی ماشین های کشاورزی
ردیف نام و نام خانوادگی                         محل خدمت درجه علمی
۱ دکتر سعید مینایی دانشگاه تربیت مدرس استاد
۲ دکتر علی جعفری دانشگاه تهران استاد
۳ دکتر حسین نوید دانشگاه تبریز استاد
۴ دکتر احمد شریفی مالواجردی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دانشیار
۵ دکتر عارف مردانی دانشگاه ارومیه دانشیار
۶ دکتر حمید رضا گازر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دانشیار
۷ دکتر محمد رضا مستوفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دانشیار
۸ دکتر محمد ابونجمی دانشگاه تهران دانشیار
۹ دکتر حکمت ربانی دانشگاه رازی دانشیار
۱۰ دکتر کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام دانشیار
۱۱ دکتر حسن مسعودی دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار
۱۲ دکتر خسرو محمدی قرمزگلی دانشگاه تبریز استادیار
۱۳ دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار
۱۴ دکتر مهرنوش جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان استادیار
۱۵ دکتر محمد حسن صادقیان موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان استادیار
۱۶ دکتر علیرضا مهدویان دانشگاه تربیت مدرس استادیار
۱۷ دکتر نوروز مرادی نژاد دانشگاه آزاد تبریز استادیار
۱۸ دکتر هوشنگ افضلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان محقق
 

 
اعضای کمیته علمی بخش فناوری پس از برداشت
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت درجه علمی
۱ دکتر محمد هادی خوش تقاضا دانشگاه تربیت مدرس استاد
۲ دکتر سید سعید محتسبی دانشگاه تهران استاد
۳ دکتر اکبر عرب حسینی دانشگاه تهران پردیس ابوریحان استاد
۴ دکتر حسین مبلی دانشگاه تهران استاد
۵ دکتر سید مهدی نصیری دانشگاه شیراز دانشیار
۶ دکتر رضا امیری چایجان دانشگاه بوعلی سینا دانشیار
۷ دکتر بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج دانشیار
۸ دکتر حسن احمدی گاولیقی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار
۹ دکتر هومن شریف نسب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج دانشیار
۱۰ دکتر حسن ذکی دیزجی دانشگاه اهواز دانشیار
۱۱ دکتر مرتضی صادقی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار
۱۲ دکتر محمد یونسی الموتی مرکز آموزش عالی امام خمینی دانشیار
۱۳ دکتر مصطفی خجسته نژند دانشگاه بناب استادیار
۱۴ دکتر ناصر خزایی بهروزی دانشگاه کردستان استادیار
۱۵ دکتر محمد شاکر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس استادیار
۱۶ دکتر علی ماشاءالله کرمانی دانشگاه تهران استادیار
۱۷ دکتر جلال برادران مطیع دانشگاه فردوسی مشهد استادیار
۱۸ دکتر محمد هادی موحدنژاد دانشگاه شاهرود استادیار
۱۹ دکتر حسین رحمانیان کوشککی دانشگاه جهرم استادیار
۲۰ دکتر مسعود زابلستانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی استادیار
 

 
اعضای کمیته علمی بخش انرژی های تجدیدپذیر
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت درجه علمی
۱ دکتر برات قبادیان دانشگاه تربیت مدرس استاد
۲ دکتر داریوش زارع  دانشگاه شیراز استاد
۳ دکتر محمد حسین عباسپورفرد دانشگاه فردوسی مشهد استاد
۴ دکتر محمد حسین آق خانی  دانشگاه فردوسی مشهد استاد
۵ دکتر حسین موسی زاده دانشگاه تهران دانشیار
۶ دکتر غلامحسن نجفی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار
۷ دکتر حمید مرتضی پور شهید باهنر کرمان دانشیار
۸ دکتر داود مومنی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز اصفهان استادیار
۹ دکتر شیوا گرجیان دانشگاه تربیت مدرس استادیار
۱۰ دکتر علی متولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری استادیار
۱۱ دکتر حیدر محمدقاسم نژاد ملکی  دانشگاه آزاد استان خوزستان استادیار
۱۲ دکتر احمد صادقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استادیار
۱۳ دکتر رشید غلامی دانشگاه رازی استادیار
 

 
 
اعضای کمیته علمی بخش مکانیزاسیون
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت درجه علمی
۱ دکتر شاهین رفیعی دانشگاه تهران استاد
۲ دکتر محمد شریفی دانشگاه تهران دانشیار
۳ دکتر بابک بهشتی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی دانشیار
۴ دکتر مجید خانعلی دانشگاه تهران دانشیار
۵ دکتر عنایت عباسی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار
۶ دکتر محمد قهدریجانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی استادیار
۷ دکتر مرتضی زنگنه دانشگاه گیلان استادیار
۸ دکتر الیاس دهقان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج استادیار
۹ دکتر جبراییل تقی نژاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل استادیار
۱۰ دکتر موحد سپهوند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان محقق

 
 

 

 
اعضای کمیته علمی جشنواره دانش ­آموزی
ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت
۱ دکتر احمد بناکار دانشگاه تربیت مدرس
۲ دکتر سیدسعید محتسبی دانشگاه تهران
۳ دکتر شاهین رفیعی دانشگاه تهران
۴ دکتر حسن زکی دانشگاه شهید چمران اهواز
۵ دکتر حسین موسی زاده دانشگاه تهران
۶ دکتر مسعود خراسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
۷ دکتر محمدهادی موحدنژاد دانشگاه صنعتی شاهرود
۸ دکتر مسعود دهقانی دانشگاه تهران
۹ دکتر ابراهیم فیاضی دانشگاه تربیت مدرس
۱۰ دکتر نرگس احمدآقایی مجتمع آموزشی سیمای نور
۱۱ دکتر محمد قهدریجانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 
 

دفعات مشاهده: 1071 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر