سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران- حامیان جشنواره دانش آموزی
حامیان جشنواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران:
http://ncame1400.modares.ac.ir/find.php?item=1.93.90.fa
برگشت به اصل مطلب