سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران- بزرگداشت اساتید فقید مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون
دکتر سلیمان زارعیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 
یاد و خاطره دکتر سلیمان زارعیان استاد بازنشسته بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز را گرامی می داریم.
نشانی مطلب در وبگاه سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران:
http://ncame1400.modares.ac.ir/find.php?item=1.77.80.fa
برگشت به اصل مطلب