سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران- بزرگداشت اساتید فقید مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون
دکتر تیمور توکلی هشجین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 
یاد و خاطره این استاد ارجمند که بانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس می باشند و شاگردان بسیاری را پرورش داده اند گرامی می داریم. این استاد فقید در بسیاری از مراجعات همکاران را توصیه به خواندن و عمل به سوره عصر می کردند. یادش زنده باد و راهش پاینده.کلیپ یادبود استاد فقید دکتر تیمور توکلی هشجین
 
نشانی مطلب در وبگاه سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران:
http://ncame1400.modares.ac.ir/find.php?item=1.77.78.fa
برگشت به اصل مطلب